Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game

DARK WIZARD AGILITY BUG

Evil Spirits

·  0 – 5700 > Sử dụng bình thường

·  5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  6550 – 8200 > Sử dụng bình thường

·  8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  9820 – 10700 > Không sử dụng được

·  10700 – 13250 > Sử dụng bình thường

·  13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  15700 – 23250 > Không sử dụng được

·  23250 – 28250 > Sử dụng bình thường

·  28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  33200 – 65534 > Không sử dụng được
Inferno

·  0 – 61700 > Sử dụng bình thường

·  61700 – 65534 > Không sử dụng được
Nova
(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)

·  9820 – 10700 = Sử dụng bình thường

·  33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

DARK KNIGHT AGILITY BUG

Twisting Slash

·  0 – 47040 > Sử dụng bình thường

·  47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

ELF AGILITY BUG

MultiShot

·  0 – 23200 > Sử dụng bình thường

·  23200 – 25250 > Không sử dụng được

·  25250 – 37750 > Sử dụng bình thường

·  37750 – 56500 > Không sử dụng được

·  56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

Evil Spirit

·  0 – 11200 > Sử dụng bình thường

·  11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  12880 – 16200 > Sử dụng bình thường

·  16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  19440 – 21200 > Không sử dụng được

·  21200 – 26200 > Sử dụng bình thường

·  26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

·  31100 – 46200 > Không sử dụng được

·  46200 – 56200 > Sử dụng bình thường

·  56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
Twisting Slash

·  0 – 47180 > Sử dụng bình thường

·  47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill
Inferno

·  0 – 65535 > Sử dụng bình thường
Fireslash

·  0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

DARK LORD AGILITY BUG

FIRESCREAM

·  0 – 2400 > Sử dụng bình thường

·  2400 – 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng

·  5000 – 5600 > Không sử dụng được

·  5600 – 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng

·  6800 – 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng

·  8000 – 11800 > Không sử dụng được

·  11800 – 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng

·  16600 – 65535 > Không sử dụng được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *